DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Mācību darbs

Prioritātes 2021./2022.mācību gadā

Mācību un audzināšanas darbā:

1. Mācību un audzināšanas darbā turpināt ieviest pilnveidoto izglītības saturu un pieeju:
1.1. nodrošināt katra izglītojamā izaugsmes iespējas atbilstoši viņa spējām,
1.2. īstenot regulāru informācijas apriti un atgriezenisko saiti par sasniedzamajiem rezultātiem un individuālo izaugsmi izglītojamo vecāku līdzdalības sekmēšanai,
1.3. attīstīt pedagogu savstarpēju mācīšanos, aktualizējot sadarbību mācību satura plānošanā 2.,8.klasē un labās prakses apguvi mācību procesa nodrošināšanā.

2. Veidot skolēnu izpratni par būtiskām vērtībām un tikumiem-savaldība, tolerance.
3. Pilnveidot informācijas tehnoloģiju lietošanu efektīva mācību procesa organizēšanā.

4. Veicināt emocionālo veselību un labjūtību izglītības iestādē:
4.1. Sabalansēt mācību un pienākumu slodzi ar veselību veicinošiem pasākumiem,
4.2. Praktizēt pozitīvu novērtējumu un stimulu lietošanu, sekmējot empātisku attiecību veidošanos un vēlmi realizēt savas spējas.

Prioritātes 2020./2021. mācību gadā:

Mācību un audzināšanas darbā:

1. Mācību un audzināšanas darbā pakāpeniski ieviest pilnveidoto izglītības
saturu un pieeju:
1.1. uzsākt mācību procesa īstenošanu atbilstoši pilnveidotajam
pamatizglītības standartam 1.,4.,7.klasē.
1.2. īstenot lietpratības pieeju, sekmējot skolēnu individuālo kompetenču
pieeju, spēju un talantu attīstīšanu.
2. Veidot skolēnu izpratni par būtiskām vērtībām un tikumiem-laipnība,
līdzcietība.
3. Pilnveidot informācijas tehnoloģiju pieejamību un jēgpilnu pielietojumu
izglītības iestādēs, sekmējot digitālās kompetences un mūsdienīgas mācību
vides attīstību.
4. Profesionālās kapacitātes stiprināšanai
4.1.akcentēt pedagogu sadarbību mācību satura plānošanā,
4.2.praktizēt savstarpējo stundu vērošanu, analīzi un labās prakses
apguvi.

Kritēriji konkursam "Gada skolēns"

  1. Vidējā atzīme nedrīkst būt zemāka par 6 ballēm.
  2. Nav neattaisnotu stundu kavējumu.
  3. Nav disciplīnas pārkāpumu.
  4. Labprātīgi piedalās sabiedriski derīgajā darbā.
  5. Piedalās ārpusstundu pasākumos.
  6. Pozitīva attieksme pret līdzcilvēkiem.
  7. Ievēro valodas kultūru.
  8. Skolēna apģērbs atbilst lietišķajam stilam

Tiek izvirzīti skolēni no klašu grupām 5.–8. kl.; P klases.

Skolēnus izvirza klašu audzinātāji un apstiprina pedagoģiskās padomes sēdē, balsojot visiem skolotājiem.

Tiek piešķirti diplomi: 1. pakāpes, 2. pakāpes, 3. pakāpes.

Konkurss "Superklase"

Stundas beigās skolotājs novērtē skolēnu uzvedību stundā ar atzīmi no 1 līdz 5 (mājturības stundās divas atzīmes).

Atzīmes liek:
"5" uzvedība ļoti laba, visi skolēni, kuri ir skolā, atrodas klasē un strādā.
"4 - 1"
- ir aizrādījumi par uzvedību, bet strādā;
- kāds no skolēniem neierodas klasē, bet skolā ir;
- tiek nokavēts stundas sākums.

Stundu laiki

8.40-9.20

9.35-10.15
10.30-11.10
11.25-12.05
12.20-13.00
13.30-14.10
14.25-15.05
15.20-16.00