DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Mācību darbs

Prioritātes 2019./2020. mācību gadā:

Mācību un audzināšanas darbā:

 • Pirmsskolas izglītības grupā nodrošināt pedagoģiskā procesa īstenošanu atbilstoši “Noteikumiem par pirmsskolas izglītības vadlīnijām”.
 • Pilnveidot izglītojamo savstarpējo attiecību kultūru, veicināt atbildīgu attieksmi un rīcību mācību un audzināšanas procesā.
 • Veidot izpratni par Latvijas valsts vērtībām un tikumiem, radot izglītojamos cieņpilnu attieksmi un piederības sajūtu savai ģimenei, skolai un valstij.

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas jomā:

 • Organizēt mērķtiecīgu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi atbilstoši izglītības iestādes attīstības vajadzībām un pedagogu profesionalitātes līmenim.

Kritēriji konkursam "Gada skolēns"

 1. Vidējā atzīme nedrīkst būt zemāka par 6 ballēm.
 2. Nav neattaisnotu stundu kavējumu.
 3. Nav disciplīnas pārkāpumu.
 4. Labprātīgi piedalās sabiedriski derīgajā darbā.
 5. Piedalās ārpusstundu pasākumos.
 6. Pozitīva attieksme pret līdzcilvēkiem.
 7. Ievēro valodas kultūru.
 8. Skolēna apģērbs atbilst lietišķajam stilam

Tiek izvirzīti skolēni no klašu grupām 5.–8. kl.; P klases.

Skolēnus izvirza klašu audzinātāji un apstiprina pedagoģiskās padomes sēdē, balsojot visiem skolotājiem.

Tiek piešķirti diplomi: 1. pakāpes, 2. pakāpes, 3. pakāpes.

Konkurss "Superklase"

Stundas beigās skolotājs novērtē skolēnu uzvedību stundā ar atzīmi no 1 līdz 5 (mājturības stundās divas atzīmes).

Atzīmes liek:
"5" uzvedība ļoti laba, visi skolēni, kuri ir skolā, atrodas klasē un strādā.
"4 - 1"
- ir aizrādījumi par uzvedību, bet strādā;
- kāds no skolēniem neierodas klasē, bet skolā ir;
- tiek nokavēts stundas sākums.

Stundu laiki

1. stunda 8.30–9.10

2. stunda 9.20–10.00

3. stunda 10.10–10.50

4. stunda 11.00–11.40

5. stunda 11.50–12.30

Pusdienas 12.30–13.00

6. stunda 13.00–13.40

7. stunda 13.50–14.30

8. stunda 14.40–15.20