DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Mācību darbs

Dzelzavas speciālās pamatskolas darba prioritātes 2022./2023.mācību gadā

1. Veicināt katra izglītojamā individuālo izaugsmi, īstenojot vērtīborientētu un lietpratībā balstītu izglītības procesu, atbilstoši izglītojamo spējām.

2.Veidot atbalstu mācīšanas un mācīšanās efektivitātes paaugstināšanai:

 • Nodrošināt fiziski un emocionāli drošu uz sadarbību vērstu izglītības vidi,
 • Attīstīt mērķtiecīgu pedagogiem aktuālu profesionālo kompetenču pilnveidi, savstarpējo sadarbību un labas pieredzes apguvi pilnveidotā mācību satura ieviešanā (īpaši 3.,6.,9.klasēs)
 • Īstenot regulāru informācijas apriti un atgriezenisko saiti par sasniedzamajiem rezultātiem un individuālo izaugsmi izglītojamo vecāku līdzdalības sekmēšanai,
3. Veidot izglītojamo izpratni par Latvijas valsts vērtībām un tikumiem (solidaritāte, mērenība), radot izglītojamajos cieņpilnu attieksmi un piederības sajūtu ģimenei, skolai, valstij.

Kritēriji konkursam "Gada skolēns"

 1. Vidējā atzīme nedrīkst būt zemāka par 6 ballēm.
 2. Nav neattaisnotu stundu kavējumu.
 3. Nav disciplīnas pārkāpumu.
 4. Labprātīgi piedalās sabiedriski derīgajā darbā.
 5. Piedalās ārpusstundu pasākumos.
 6. Pozitīva attieksme pret līdzcilvēkiem.
 7. Ievēro valodas kultūru.
 8. Skolēna apģērbs atbilst lietišķajam stilam

Tiek izvirzīti skolēni no klašu grupām 5.–8. kl.; P klases.

Skolēnus izvirza klašu audzinātāji un apstiprina pedagoģiskās padomes sēdē, balsojot visiem skolotājiem.

Tiek piešķirti diplomi: 1. pakāpes, 2. pakāpes, 3. pakāpes.

Konkurss "Superklase"

Stundas beigās skolotājs novērtē skolēnu uzvedību stundā ar atzīmi no 1 līdz 5 (mājturības stundās divas atzīmes).

Atzīmes liek:
"5" uzvedība ļoti laba, visi skolēni, kuri ir skolā, atrodas klasē un strādā.
"4 - 1"
- ir aizrādījumi par uzvedību, bet strādā;
- kāds no skolēniem neierodas klasē, bet skolā ir;
- tiek nokavēts stundas sākums.

Stundu laiki

8.40-9.20

9.35-10.15
10.30-11.10
11.25-12.05
12.20-13.00
13.30-14.10
14.25-15.05
15.20-16.00