DZELZAVAS

speciālā pamatskola

Metodiskais darbs

Metodiskā diena

Sniedzam metodisko atbalstu

Sniedzam metodisko atbalstu un palīdzību izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem.

  • LMST 2 – agrīnā diagnostika – (lasīšanas un matemātikas sasniegumu tests).
  • Logopēda konsultācijas.
  • Psihologa konsultācijas.
  • Konsultācijas karjeras izaugsmes iespējām bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.
  • PORTRIDŽA metodika.
  • Mūzikas terapijas nodarbības.
  • Nodarbības sensorajā istabā.
  • Nodarbības ar interaktīvajām smiltīm.

Atbalstu sniedzam visu mācību gadu, iepriekš piesakoties.

Metodisko darbu prezentācija

11. martā skolā notika skolotāju metodisko darbu prezentācija. Skolotāji iepazīstināja kolēģus ar savu pozitīvo pieredzi dažādu metodisko darbu veidošanā.
Iepazināmies gan ar darba lapu komplektiem noteiktam mācību tematam, gan izstrādātajām didaktiskajām spēlēm, gan darba uzdevumiem vieglajā valodā.
Kolēģi tika iepazīstināti arī ar darba grāmatām c klašu skolēniem latviešu valodā, ar metodiskajiem materiāliem skolēniem, kas apgūst (59 programmas otro variantu) saskarsmi un pirmskolas izglītībā.

Prezentācija bija ne tikai atskaite par ikdienā veikto darbu, bet arī iedvesmas avots nākamajam darba posmam.

Materiālos varējām atrast kompetenču pieejā balstītus uzdevumus, guvām daudz ierosmju lietpratības veidošanai.

Ārija Grigorjeva

Notikumi

Katru mācību gadu, marta mēnesī, Dzelzavas speciālajā pamatskolā tiek rīkota Metodiskā diena. Šajā dienā pedagogi prezentē savu veidotu metodisko materiālu, kuru izmanto mācību stundās, klases stundās vai organizējot skolēniem brīvo laiku.

Katru gadu pedagogiem ir jāveido īpaši -skolēnu spējām atbilstoši metodiskie materiāli.

Šajā mācību gadā Metodisko dienu organizējām 10.martā.

Šī diena nedaudz savādāka, izpaliek darbu prezentācija, bet notiek metodisko darbu izstāde, kurā katram pedagogam visas dienas garumā,( ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus) ir iespēja iepazīties ar kolēģu izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem.

Metodiskie materiāli paredzēti gan pirmsskolai, gan 1.-9.klasēm, C. klasēm un profesionālajām klasēm.

Pedagogi izveidojuši dažādas spēles mācību stundām, metodiskos materiālus, darba lapas u.c.

Vērtīga pieredzes apmaiņa!

Paldies pedagogiem, kuri piedalījās un padalījās ar savām idejām, kuras pārtapušas vērtīgos metodiskajos materiālos!

2020. gada 23.septembrī notika vērošanas projekta partnerskolās Zviedrijā un Lietuvā prezentācija Dzelzavas speciālajā pamatskolā. Uz prezentāciju ieradās Dzelzavas pagasta pārvaldes darbinieki, Madonas novada pašvaldības pārstāvji un Madonas novada sociālie darbinieki. Tikšanās laikā viesi tika iepazīstināti arī ar skolas piedāvājumu.

2020. gada 21.septembrī notika vērošanas projekta partnerskolās Zviedrijā un Lietuvā prezentācija Krustpils novada Antūžu pamatskolā.

Jaunais avīzes raksts

Erasmus + programmas pedagogu mobilitātes projektu pieredzes izplatīšanas seminārs Tukuma speciālās izglītības iestādē.

2.janvārī skolotāji apguva pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu "Didaktiskie modeļi mūsdienīgam mācību procesam un audzināšanai". 8 stundu apjomā.

12.11.2019. Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Kvalitatīva mācību un audzināšanas darba organizēšana un īstenošana".

No 23.septembra līdz 28. septembrim astoņi skolas darbinieki devās uz Zviedriju Erasmus+ projekta “Mēs par pieredzes ieviešanu dzīvē” ietvaros.

Lejupielādēt pdf Erasmus+

21.05.2019. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgas 5. internātpamatskolu – attīstības centru.

24.04.2019. Skolotāji piedalās 6 stundu seminārā “Portāla Uzdevumi.lv iekļaušana skolas mācību procesā”.

27.03.2019. Jau otro gadu Dzelzavas internātpamatskola rīko Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu un Madonas novada vispārizglītojošo skolu skolēnu, kuri
apgūst speciālās izglītības programmu (kods 21015811), mājturības un tehnoloģiju radošās darbnīcas “Kam čaklas rokas, tam darbi sokas”. Šī gada tēma
– Putni. Skolotāji piedalās 6 stundu seminārā “Speciālā izglītība mūsdienu izpratnē”.

18.03.2019. Skolotāji piedalījās seminārā-lekcijā "Bērnu/skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem mācīšanās mūsdienīgai lietpratībai".

25.02.2019. skolā notika kursi "Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas un līdzekļi".

Skolotāja Ā. Grigorjeva no 24.04. līdz 27.04. piedalījās Odesā (Ukrainā) notiekošajā Erasmus + organizētajā projektā “Mobility Taster for Inclusion Organisations New to Erasmus +”.

17.04. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas Saules skolu.

13. februārī pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgas 1. internātpamatskolu.
"Erasmus +" seminārs.